Ένα κουτί που είναι γεμάτο με σπίρτα, σημαίνει απογοήτευση. Τα αναμμένα σπίρτα, επιτυχίες και κέρδη. Τα σβησμένα αντίθετα, αποτυχίες.